projekt nr 11

11. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W LĘBORKU


Lokalizacja

TEREN PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU UL. CZOŁGISTÓW 37
działki nr 12,13,14 obr. 7 Lębork

Opis skrótowy projektu

Przedszkole nr 1 w Lęborku jest placówką opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną, do którego uczęszcza 225 przedszkolaków. Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy budynku Przedszkola Nr 1 w Lęborku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz monitoringiem. Rodzice dzieci wraz z dyrekcją starają się modernizować istniejące na placu zabaw urządzenia wykorzystując własne możliwości. Stan placu zabaw w tym wyeksploatowane urządzenia nie zapewniają w pełni odpowiedniego stanu technicznego do zabawy.

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy budynku Przedszkola Nr 1 w Lęborku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz monitoringiem. Naprawy istniejących elementów placu pomimo stałej konserwacji są działaniami doraźnymi, nie gwarantującymi już niestety trwałego bezpieczeństwa dzieci. W ramach modernizacji placu zabaw winna zostać przeprowadzona rekultywacja terenu pod zestawami zabawowymi, przebudowanie placu zabaw w postaci zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń  w podziale na grupy wiekowe:
I. Dla dzieci 3 letnich;
II. Dla Dzieci 4 i pięcioletnich;
III. Dla dzieci 6 letnich,
wraz z piaskownicami i ławeczkami oraz podzielenie stref zabawowych np. tablicami do pisania kredą oraz istniejącą zielenią, odnowienie w miarę możliwości sprzętów drewnianych już istniejących. Stworzenie systemu monitoringu wizyjnego. Projekt jest skonsultowany z dyrekcją placówki i poparty przez Radę Rodziców.