projekt nr 12

12. Festiwal Teatralny


Opis projektu

Teatr jest dyscypliną przygotowującą odbiorcę do pracy intelektualnej, pobudza pewne cechy psychointelektualne: ciekawość, skłonność do analizy i syntezy, poczucie względności rzeczywistości. Teatr zachęca widza do rozpatrywania świata w różnych kategoriach: moralnej, estetycznej, intelektualnej. Teatr przedstawia losy człowieka w różnym czasie i przestrzeni, i co kluczowe, przedstawiane losy człowieka najczęściej są niejednoznaczne i trudne. W ten sposób widz uczy się wrażliwości na najróżniejsze sytuacje moralne człowieka. Teatr jest wysublimowaną rozrywką, która jednak oprócz swojej roli kulturalnej może spełniać także funkcje pedagogiczne. Teatr z naszych doświadczeń zawsze bardzo pozytywnie wpływał na młodzież. Uczestnictwo w spektaklu powoduje wrastanie człowieka w kulturę, co z kolei może dawać poczucie więzi z przeszłością kulturalną społeczeństwa. Teatr może być wówczas narzędziem integracji jednostki, kształtowania poczucia wspólnoty z tym, co godne uwagi. Teatr zaspokaja niektóre indywidualne potrzeby człowieka, na przykład: potrzebę doznawania przeżyć, potrzebę twórczości, potrzebę ekspresji. Teatr może być nosicielem określonych treści, niekoniecznie łatwych w odbiorze i dzięki temu kształtować postawy życiowe. Młodzież ma ogromną potrzebę wyrażania własnych poglądów, opinii. Jest fantastycznym kreatorem profilaktyki. Doświadczenia prezesa Stowarzyszenia wskazują, że młodzież bardzo chętnie włącza się w realizację spektakli. Zabawa w teatr pozwala na realizację podstawowych potrzeb młodzieży: potrzebę fikcji i przekształcania rzeczywistego świata, tęsknotę do tego by być kimś niezwykłym. Bawiąc się w teatr, mogą do woli przebierać się i stawać się kimś innym. Praca nad spektaklem to wyjątkowa okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka. Wreszcie spektakl daje możliwości budowania więzi między starszymi i młodszymi uczniami biorącymi udział w tworzeniu przedstawienia, pomaga zgrać zespół, uczy odpowiedzialności za siebie i kolegę. To poczucie satysfakcji z osiągniętego sukcesu, gdyż efekt końcowy jest zawsze sukcesem. Najważniejsze jest to, co dzieje się podczas tworzenia przedstawienia- wspólna praca, dyskusje, wybory, poszukiwania rozwiązań i wszystko to tworzy poczucie wspólnoty. Ten etap jest równie ważny jak efekt końcowy- spektakl. To wszystko sprawiło, że postanowiliśmy zorganizować pierwszą część festiwalu.
Podobne potrzeby mają także widzowie. Szukają odpowiedzi na ważne pytania. Spektakl to emocje, a czyż nie emocje mają największy wpływ na zmiany? Jesteśmy realizatorami musicalu "Szepty serc", nie sposób opisać tego, na ile potrzeb "Szepty.." odpowiedziały, jak bardzo emocjonalnie poruszyły widza dając mu motywację do zmiany. Poruszały ważny problem społeczny. Spektakle, które chcemy zaprosić na festiwal mają podobnie mówić i rzeczach ważnych, trudnych. Naszym celem jest odpowiedzenie na potrzeby widza, który poszukuje.
Reasumując projekt swoim zasięgiem obejmie dzieci i młodzież w wieku od 11 do 19 lat oraz widzów dorosłych.
Festiwal Teatralny jest kolejnym projektem Stowarzyszenia, którego celem będzie nowy model dialogu ludzi sztuki i społeczności lokalnej. Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy oraz rozwoju kultury w mieście. Współpraca, wolność, demokracja, wartości obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych – wszystkie te tematy nabierają w ostatnim czasie szczególnego znaczenia zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. To tym wartościom jest dedykowany Festiwal Teatralny, którego mamy nadzieję będzie to pierwsza edycja (organizacja podobnej formy festiwalu odbędzie się w kwietniu 2018r. przy okazji projektu „Nie rób scen – Szanuj”). Wychodzimy bowiem z założenia, że kultura powiązana ze sprawną edukacją i animacją społeczną, jest jednym z najistotniejszych narzędzi rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Współczesny teatr podejmuje się nazywać i rozumieć, kontestować i afirmować, burzyć stare konteksty i tworzyć nowe w ich miejsce, kierując swoje narracje zarówno do tych, którzy w ową rzeczywistość dopiero wchodzą, jak i do tych, którzy są przytłoczeni zachodzącą zmianą. Naszym celem jest postawienie pytań widzom oraz stworzenie emocjonalnej przestrzeni do poszukiwania odpowiedzi. Mamy nadzieję sprowokować do dyskusji starszych i poruszyć nowe struny w duszach młodszych.
Celem Festiwalu jest także pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. To do nich jest przecież adresowana pierwsza część Festiwalu. To konsekwentnie realizowana przez Stowarzyszenie profilaktyka kreatywna, głównie poprzez działalność artystyczną młodzieży. Działalność poprzez twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz swojego środowiska szkolnego oraz środowiska lokalnego. Celem projektu jest zmiana w świadomości młodych ludzi, przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży, zaangażowanie młodzieży w działalność artystyczną. Ponadto celem projektu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa poprzez realizację ważnych elementów programu związanych z nauką postaw i zachowań społecznie akceptowanych i pożądanych wśród wszystkich grup wiekowych, pobudzanie młodzieży do przejmowania odpowiedzialności za własne decyzje a w konsekwencji nauka kierowania własną przyszłością, pobudzanie młodzieży do samooceny i samorealizacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwój pasji i zainteresowań młodzieży.
Sztuka od zawsze była przestrzenią, w której można było mówić o rzeczach ważnych. Każdy młody człowieka, który dotknie w jakikolwiek sposób teatru ma okazję do zgłębiania swojej osobowości. Ma okazję spojrzeć w głąb siebie i poszukać odpowiedzi na pytania postawione na scenie. Teatr zmienia młodego człowieka, zmienia widza. Każdy spektakl poruszający ważny społecznie problem zawsze pozostawi u widza emocje. Cokolwiek widz z tym zrobi, emocje przepłyną przez niego, nie sposób ich zignorować. Dla jednych będą tylko falą, dla innych być może przyniosą zmianę. Czy Festiwal Teatralny, czy Teatr daje trwałe rezultaty? Dla nas - artystów patrzących w takim kontekście na sztukę odpowiedź brzmi - tak. Nie sposób bowiem przejść obojętnie wobec takich opinii widzów, jakie usłyszeliśmy po wystawieniu naszego spektaklu "Szepty serc".
Kiedy w 2003r. został wystawiony pierwszy szkolny musical nikt nie przypuszczał, że za kilkanaście lat lęborski spektakl zostanie wystawiony w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Dlatego też nikt nie jest w stanie przewidzieć czy ten pierwszy krok jaki wykonają młodzi artyści aby przygotować swoje małe formy teatralne na Festiwal nie będzie ich pierwszym krokiem do szerszej działalności artystycznej, kulturalnej, teatralnej. Nie stanie się ich życiową drogą do realizacji pasji i marzeń. To jest ten niezwykły rezultat naszych działań i tego projektu. Ponadto chcemy aby ten Festiwal na stałe wpisał się w lęborską działalność kulturalną.

Opis lokalizacji

Lęborskie Centrum Kultury Fregata